Телефонската линија за усогласеност е во сопственост и следена од Комитетот за ревизија,кој е дел од Ново Нордиск Управниот одбор.

Ако сте вработен во Ново Нордиск, ве охрабруваме да ја искажете загриженоста преку локалното раководство, локалната правна служба или персоналот за човечки ресурси. Ако оваа опција не сакате да ја искористите, можете да ги користите опциите споменати подолу. 

Прашања во врска со деловната етика, сметководствени прашања и измама, принципите на работа на Ново Нордиск, потенцијални прекршувања на приватноста на личните податоци, квалитет или други работи што вклучуваат правни ризици и/или други сериозни ризици за Ново Нордиск треба да се пријават преку телефонската линија за усогласеност. Примери за тоа кои проблеми се пријавуваат може да најдете подолу.

Имајте предвид дека телефонската линија за усогласеност не треба да се користи за пријавување  поплаки од клиенти, несакани дејства или фалсификувани производи. Користете ги врските во левото мени за пријавување вакви проблеми.

  • Несоодветно однесување или повреда на политиките за деловна етика и стандарди на Ново Нордиск или трети страни што го претставуваат Ново Нордиск.

Примерите вклучуваат несоодветни продажни и маркетинг активности, давање или примање несоодветни придобивки, несоодветно земање примероци на производи, несоодветни односи со клиенти или трети лица и несоодветни интеракции со пациентите.

  • Сериозно прекршување на начинот на Ново Нордиск во врска со практики на управување, деловен однос или однесување.

Примерите вклучуваат сериозен нефер третман на вработен, несоодветно однесување на поширокото раководство или загриженост за одмазда.

  • Грижи во врска со сомнително сметководство, внатрешни контроли, ревизија и финансиско известување или намерни акти за неправедно да се добијат недозволени придобивки, како што се пари, имот или услуги.

Примерите вклучуваат лажни финансиски извештаи, недоволно внатрешни контроли, фалсификуван документ и злоупотреба на средства на Ново Нордиск или кражба.

  • Проблеми во врска со квалитетот што може да има влијание врз производи или со GxP поврзани процеси, кои не се решаваат преку редовниот Систем за управување со квалитетот.
  • Потенцијална злоупотреба на личните податоци. Секој намерен или случаен пристап, откривање, уништување, или промена на лични податоци без овластување.
  • Значителни прекршувања поврзани со монопол или фер трговија, прекршувања поврзани со шпионажа или саботажа и безбедност на информации.

Можно е да се пријави загриженост преку Телефонската линија за усогласеност преку телефон или преку Интернет.

Со Телефонската линија за усогласеност управува трето лице и страната која пријавува може да избере да биде анонимна. Ние сепак ги охрабруваме сите пријавувачи да се идентификуваат, за да можеме подобро да ги испитаме пријавите и да го одржуваме контактот со известувачот за време на истрагата.

За понатамошни упатства и релевантни телефонски броеви, одете на Порталот за пријавување преку телефонска линија за усогласеност

Може да изберете меѓу повеќе јазици во горниот десен агол при отворање на врската. Кога пријавувате случај преку телефон, очекувајте умерено време на чекање пред агентот да одговори на вашиот повик.

Портал за пријавување преку телефонска линија за усогласеност

Портал за пријавување преку телефонска линија на усогласеност - Иран (користете ја оваа врска ако сте лоцирани во Иран)

Кога пријавувате случај преку телефон или преку Интернет, ќе добиете уникатен број на случај и ќе биде побарано да креирате поврзана лозинка.

Со оваа информација, можете да го проверите статусот на вашиот случај, да видите дали има прашања во врска со вашиот извештај и да наведете дополнителни информации. 

Не толерираме дискриминација или одмазда кон лица кои пријавуваат со најдобра намера или учествуваат во истрага. Ако верувате дека некој ви се одмаздува поради пријавувањето или учеството во истрага, веднаш треба да контактирате преку Телефонската линија за усогласеност. Сите такви извештаи ќе бидат испитани доверливо.

Телефонската линија за усогласеност е со седиште во Копенхаген, Данска. Затоа таа подлежи на ограничувањата на Данска и Европската Унија во врска со поднесувањето на такви пријави.