Компанијата одговорна за обработка на вашите лични податоци е:

Novo Nordisk А/С
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR number 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Секогаш можете да контактирате со Novo Nordisk или со Службеникот за приватност на податоци на Novo Nordisk на privacy@novonordisk.com ако имате прашања или грижи за тоа како ги обработуваме вашите лични податоци.

Оваа Изјава за приватност ги опишува практиките на Novo Nordisk во врска со сите информации што ги прибираме преку нашиот систем за регрутирање преку Интернет, во врска со вашето пребарување во кариера и апликации за работа во Novo Nordisk А/С или во некоја од нејзините филијали.

Внимателно прочитајте ја оваа изјава и наведете го прифаќањето на нејзините услови со кликнување на копчето за прифаќање подолу („Јас ги разбирам и се согласувам со горенаведените услови“). Обработката на вашите лични податоци се заснова на вашата согласност дадена со кликнување на копчето за прифаќање подолу.

Novo Nordisk прибира лични податоци доставени од вас како дел од процесот на вработување. Личните податоци се чуваат во надворешно одржувана (хостирана) база на податоци во Полска.

Покрај тоа, вашите лични податоци може, доколку е потребно за целите наведени подолу, да бидат пренесени на трети страни кои обезбедуваат производи и услуги (како на пример, агенции кои му помагаат на Novo Nordisk во скрининг и интервјуирање на потенцијални вработени), добавувачи на ИТ-системи, како и регулаторни органи, ако тоа се бара со закон.

Личните податоци се чуваат и во мануелна форма и на други внатрешни компјутерски системи. Личните податоци ги вклучуваат сите информации доставени од вас.

Вашите лични податоци ќе се користат за регрутирање, и во таа смисла, вашите лични податоци може да бидат пренесени во филијали на Novo Nordisk лоцирани во друга земја, која не е вашата земја на живеење. Личните податоци ќе се проценуваат само како што е опишано подолу.

За целите опишани погоре во Дел 3, можеме да ги обработиме следниве видови лични податоци:

  • Информации за контакт (име, адреса за е-пошта, земја)
  • Години на професионално искуство
  • Области / локации на интерес

Novo Nordisk е работодавач со еднакви можности и сите одлуки поврзани со вработувањето ги носи целосно според заслугите и квалификациите. Следствено на тоа, не треба да вклучувате информации за вашата раса или етничко потекло, религија или верување, политичко мислење или сексуална ориентација или ваше членство во синдикат. Ве молиме, не вклучувајте го и вашиот број на социјалното осигурување.

Од вас не се бара да ни ги дадете вашите лични податоци. Сепак, ако не ги дадете вашите лични податоци, вашиот профил во Агентот за работа не може да се регистрира.

Вашите лични податоци ќе бидат откриени само во следниве околности:

Личните податоци ќе бидат откриени само до степен којшто е потребен за погоре наведените цели до филијалите на Novo Nordisk низ светот, вклучително и филијали лоцирани во земји надвор од ЕУ, кои можат да имаат различни закони и прописи за приватност и заштита на податоците од вашата земја на живеење. 

Личните податоци можат да им бидат откриени на јавните органи и агенциите за спроведување на законот, како што е дозволено и предвидено со закон. 

Ние ги користиме следниве заштитни мерки, како што налага законот, за да ги заштитиме вашите лични податоци во случај на такви трансфери во зависност од тоа кои податоци се пренесуваат во земјите:

  • Трансферот е до субјект на Novo Nordisk опфатен со обврзувачките корпоративни правила на Novo Nordisk, достапен на https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-g Governance/personal-data-protection.html.  
  • Комисијата на ЕУ смета дека земјите од дестинацијата имаат соодветно ниво на заштита на личните податоци.
  • Вклучивме Стандардни договорни одредби на Комисиите на ЕУ за трансфер на лични податоци во трети земји. Копија од клаузулите може да добиете ако нѐ контактирате како што е опишано во Дел 1;

Ве замолуваме да дадете точни и ажурирани информации и ве охрабруваме редовно да ги ажурирате вашите лични податоци. Во секое време може да ја прегледате, измените или да се отпишете од услугата Агент за вработување.

Novo Nordisk ќе ги избрише неактивните (без кликнување на е-пошта) информации за претплатниците на Агентот за работа по 3 години.

Може да добиете дополнителни информации за личните податоци што ги чуваме и процесот за вас, и до степен до кој имате такво право според важечкиот закон, може да добиете копија од вашите лични податоци во структуриран, најчесто користен и машински читлив формат. Покрај тоа, вие може да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци или да побарате личните податоци да се коригираат. Исто така, вашата согласност за обработка на вашите лични податоци од наша страна може да ја повлечете во секое време.

Доколку сакате да искористите едно или повеќе ваши права, контактирајте нè користејќи ги горенаведените информации за контакт.

Ако имате поплаки во врска со нашата обработка на вашите лични податоци, може да контактирате со Агенцијата за заштита на податоци во вашата земја, на пр. тоа би била Данската агенција за заштита на податоци ако сте граѓанин во Данска.

Вашите лични податоци може да се користат за анонимна статистика за внатрешни цели и во тој случај, информациите ќе се користат колективно. Сите лични податоци ќе бидат анонимни.